Facturatie- en betalingsvoorwaarden

  1. Te leveren prestaties en het daarmee overeenstemmend honorarium worden mondeling of schriftelijk vastgelegd.
  2. Als uitnodiging voor de betaling van een honorarium ontvangt de opdrachtgever een PRO FORMA FACTUUR.
  3. De opdrachtgever verbindt er zich bij het toewijzen van een opdracht toe de pro forma factuur als betalingsuitnodiging te erkennen en derhalve deze pro forma factuur te betalen binnen de 10 dagen. Hiervan kan enkel worden afgeweken mits een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen TMS en de opdrachtgever.
  4. Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 10 dagen te worden geadresseerd aan TMS bvba.
  5. Na ontvangst van de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur die voor "voldaan" wordt ondertekend.
  6. Voor kredietneming wordt een intrest aangerekend van 1 % per begonnen maand vanaf de datum van de pro forma factuur. Intrestfacturen worden maandelijks verstuurd. Intresten voor kredietneming zullen ook worden berekend op vervallen intrestfacturen. Voor de opmaak van elke intrestfactuur wordt een administratiekost van 25 EUR aangerekend.
  7. De eerste factuur voor intrestneming wordt aangetekend verstuurd 30 dagen na datum van de pro forma factuur. Dit geldt als eerste aanmaning tot betaling.
  8. Na 45 dagen wordt het dossier zonder verdere aanmaning overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder naar onze keuze, die met invordering wordt belast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn ten laste van de opdrachtgever.
  9. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Eeklo en Gent bevoegd.